• دربارۀ «ناف» و شکل و شمایل آن چه می‌دانیم؟

    اگرچه ناف اکثریت قریب به اتفاق آدم‌ها بدون تغییر است، اما عواملی وجود دارد که باعث می‌شود ناف برخی افراد تغییر ظاهر دهد. اولین مورد آن «اومبیلیکوپلاستی» یا جراحی زیبایی ناف است که برخی برای تغییر اندازه یا شکل ناف خود به آن تن می‌دهند.

آخرین اخبار زیبایی